He 3axodut v wc3
IIomagute Pls Kto 3Haet ! CkuHyJi 9I IioJiaHy wc3 u He Mogy 3autu B ugpy IIuIIIeT IIpulogeHue He 6bIJio 3aIIyIIIeHo, IIockoJIbKy oHo HekoppeKtHo HactpoeHo. IIoBtopHa9I yctaHoBka IIpuJIogeHu9I Moget peIIIutb DaHyI-O IIpo6JIeMy u Eshe IIuIIIeT He HaudeH ucIIoJIH9IeMbIu FauJI. Y6edutecb B ToM, 4to DoIIoJIHeHue Wrcraft III : Frozen Throne IIpaBeJIbHo yctaHoBJIeHo, a KOMIIaKT DucK B CD-ROM . IIat4 1.22 no Cd Panbshe 3axoduJIo a IIIac HeT IIo4eMyto IIpocto 9I windows IIepeyctaHoBuJI u IIo JIaHY CCKuHyJI , Kto 3Haet 4to MogHo CdeJiatb IIodckaGute Pls :)