Orky imba??
VERDI (01:20:18 2/05/2009)
ahahaha
 

VERDI (01:20:20 2/05/2009)
vs orkov netu strat
 

RagDoll (01:20:21 2/05/2009)
áëóäìàã
 

VERDI (01:20:29 2/05/2009)
t.k. u nix est' 1 strategia i ona ne pobedimi
 

VERDI (01:20:30 2/05/2009)
bm+sh
 

VERDI (01:20:32 2/05/2009)
vse
 

RagDoll (01:20:36 2/05/2009)
ýòî íîðì
 

VERDI (01:20:37 2/05/2009)
orkam bolshe ni4ego ne nado dlia wina
 

VERDI (01:20:38 2/05/2009)
0
 

VERDI (01:20:38 2/05/2009)
0
 

VERDI (01:20:38 2/05/2009)
0
 

RagDoll (01:20:38 2/05/2009)
=)
 

 
VERDI (01:20:38 2/05/2009)
0
 

VERDI (01:20:38 2/05/2009)
0
 

VERDI (01:20:39 2/05/2009)
0
 

RagDoll (01:20:47 2/05/2009)
÷åãî
 

RagDoll (01:20:49 2/05/2009)
ìîæíî åùå òö
 

RagDoll (01:20:51 2/05/2009)
î0
 

RagDoll (01:20:57 2/05/2009)
ili fs+sh+tc vs ud
 

VERDI (01:20:58 2/05/2009)
ya segodnia
 

RagDoll (01:20:58 2/05/2009)
O_O
 

 
VERDI (01:21:00 2/05/2009)
igral vs uda
 

VERDI (01:21:01 2/05/2009)
bly4ega
 

VERDI (01:21:03 2/05/2009)
za orkov
 

RagDoll (01:21:05 2/05/2009)
xDD
 

RagDoll (01:21:06 2/05/2009)
win?
 

 
VERDI (01:21:06 2/05/2009)
viigral bez baraka
 

VERDI (01:21:08 2/05/2009)
bm + sh
 

RagDoll (01:21:12 2/05/2009)
norm
 

VERDI (01:21:14 2/05/2009)
bez units
 

VERDI (01:21:16 2/05/2009)
ya emy ubil
 

VERDI (01:21:18 2/05/2009)
dk + 3 fiends
 

RagDoll (01:21:19 2/05/2009)
tvo9 rasa
orc
 

VERDI (01:21:21 2/05/2009)
on napisal
 

RagDoll (01:21:22 2/05/2009)
ti skilled
 

VERDI (01:21:23 2/05/2009)
4to orki imba
 

VERDI (01:21:24 2/05/2009)
i livanul
 

RagDoll (01:21:24 2/05/2009)
a ne human
 

RagDoll (01:21:34 2/05/2009)
hz
 

RagDoll (01:21:35 2/05/2009)
:)
 

VERDI (01:21:36 2/05/2009)
ya dumau pridet vremia
 

RagDoll (01:21:37 2/05/2009)
âîí
 

VERDI (01:21:39 2/05/2009)
kogda ostanutsa play tolko orki
 

VERDI (01:21:40 2/05/2009)
i vse
 

RagDoll (01:21:40 2/05/2009)
êà÷àë ñ ããðó
 

RagDoll (01:21:42 2/05/2009)
ïàê
 

VERDI (01:21:43 2/05/2009)
bolshe ne kogo
 

RagDoll (01:21:45 2/05/2009)
çîíòèêà?
 

RagDoll (01:21:50 2/05/2009)
òàì äå ãðàááè â ïðîëàääàðå íà ýëôîâ
 

RagDoll (01:21:53 2/05/2009)
ïèñàë òèïà èìáà
 

VERDI (01:21:59 2/05/2009)
eto grubbyt
 

RagDoll (01:22:07 2/05/2009)
îí ÷î íå îðê?
 

VERDI (01:22:13 2/05/2009)
on ne unmannerit kak ti
 

VERDI (01:22:19 2/05/2009)
ya ne videl gde vi on igral bm+sh+mass wyw
 

VERDI (01:22:22 2/05/2009)
i typo right click
 

RagDoll (01:22:30 2/05/2009)
ÿ æ ïî ïðèêîëó
 

RagDoll (01:22:31 2/05/2009)
rofl
 

VERDI (01:22:33 2/05/2009)
kone4no on imboi igraet
 

RagDoll (01:22:37 2/05/2009)
ÿ ïðîñòî âñ êîòãà íå ëþáëþ èãðàò
 

RagDoll (01:22:38 2/05/2009)
íîðì
 

VERDI (01:22:48 2/05/2009)
v obshem grabbi davno igraet
 

VERDI (01:22:50 2/05/2009)
i viigral wcg
 

VERDI (01:22:54 2/05/2009)
kogda orki nebili imboi
 

RagDoll (01:22:55 2/05/2009)
i 4o?
 

RagDoll (01:22:58 2/05/2009)
î0
 

RagDoll (01:23:02 2/05/2009)
÷òî èçìåíèëîñü?
 

VERDI (01:23:04 2/05/2009)
on zaslujivaet bit`
 

VERDI (01:23:05 2/05/2009)
orkom
 

RagDoll (01:23:07 2/05/2009)
îðêîâ íå óëó÷øàëè
 

VERDI (01:23:10 2/05/2009)
a vot lyn pidor right click bot
 

VERDI (01:23:12 2/05/2009)
kak i who
 

VERDI (01:23:15 2/05/2009)
kak i focus
 

RagDoll (01:23:19 2/05/2009)
o0?
 

VERDI (01:23:21 2/05/2009)
oni vse rovno odinakovo igraut
 

VERDI (01:23:22 2/05/2009)
kak boti
 

VERDI (01:23:26 2/05/2009)
sting lucifron
 

RagDoll (01:23:26 2/05/2009)
o0
 

VERDI (01:23:27 2/05/2009)
boti
 

RagDoll (01:23:31 2/05/2009)
boti O_O
 

RagDoll (01:23:34 2/05/2009)
36484
 

VERDI (01:23:34 2/05/2009)
da
 

VERDI (01:23:36 2/05/2009)
prosto boti
 

VERDI (01:23:37 2/05/2009)
0 skilla
 

VERDI (01:23:43 2/05/2009)
usaut imbu
 

VERDI (01:23:43 2/05/2009)
i vse
 

VERDI (01:23:46 2/05/2009)
i viigravaut
 

это только 1/10 всего написанного