Its Gosu Monthly Madness

Single Elimination

 Na`Vi 

   
2:1

 Na`Vi    
 4FC 

   


2:0
 Na`Vi 

   
 GoSu 

   
2:1
 GoSu    
 WW 

   
0:2
N9     
 N9 

 
2:0
 N9  
 Water 

 


2:0
 N9 

 
 ex-Dignitas.dota 

 
0:2
 ex-mTw.dota 
 ex-mTw.dota

 
             3:2  N9
 Complexity 

 
1:2

 ex-Darer  
 ex-Darer 

 


0:2
 CLG.dota

 
 CLG.dota

 
2:0
 CLG.dota 
 Mousesports 

 
2:0
CLG.dota  
 monkey 

   
2:1
 monkey
   
 Skånes Elit 

   


1:2
 EG 

   
 Next.kz 

   
0:2
 EG    
 EG